☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Wielbarku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Wielbarku

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

-   wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem  pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującym innym tytułem prawnym do lokalu (np.  najemcę). Potwierdzenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).

  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być:  wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

dowód osobisty albo inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu  urodzenia)

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Wielbarku pok. nr 4, tel. 0-89/6218106 w. 29

 

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące nie podlegają opłacie

Opłacie skarbowej w wysokości 17zł. podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom,  dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – na następujący rachunek bankowy

19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)

 

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

  1. Zameldowanie na pobyt stały
  2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwającego ponad 3 miesiące.

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od zmiany.

 

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamil Gryzwald
(2013-02-13 14:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Gryzwald
(2013-02-13 14:32:34)

 
 
liczba odwiedzin: 2788478

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X