Rejestr Zarządzeń

LP Numer zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1 OR.0050.1.2014 02.01.2014 W sprawie pogotowia kasowego w UG Wielbark w roku 2014
2 OR.0050.2.2014 02.01.2014 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielanie upoważnienia
3 OR.0050.3.2014 10.01.2014 W sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wielbark
4 OR.0050.4.2014 10.01.2014

W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Gminy Wielbark oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

5 OR.0050.5.2014 14.01.2014 W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
6 OR.0050.6.2014 14.01.2014 W sprawie wypłat zaliczek stałych
7 OR.0050.7.2014 14.01.2014 W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wielbark
8 OR.0050.8.2014 15.01.2014 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 104/1 o powierzchni 6800 m2 położonej w obrębie Wyżegi-NA.6840.8.2013
9 OR.0050.9.2014 15.01.2014 W sprawie ,,Planu zaopatrzenia w wodę Gminy Wielbark w warunkach specjalnych"
10 OR.0050.10.2014 20.01.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu 
11 OR.0050.11.2014 21.01.2014 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Wielbarku
12 OR.0050.12.2014 23.01.2014 W sprawie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzana kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Wielbark w 2014 roku
13 OR.0050.13.2014 24.01.2014 W sprawie realizacji pozalimitowych przygotowań obronnych w Gminie Wielbark w 2014 roku
14 OR.0050.14.2014 29.01.2014 W sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości nr: NA.6845.1.2014 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
15 OR.0050.15.2014 17.02.2014 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok
16 OR.0050.16.2014 18.02.2014 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości nr:104/1 o powierzchni 0.6800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wyżegi 
17 OR.0050.17.2014 27.02.2014 W sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
18 OR.0050.18.2014 27.02.2014 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: ,,Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2014 roku
19 OR.0050.19.2014 11.03.2014 W sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2013 rok wg stanu na koniec roku obrotowego
20 OR.0050.20.2014 24.03.2014 W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż działki 104/1 obręb Wyżegi
21 OR.0050.21.2014 24.03.2014 W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu działki 94/2 obręb Zabiele
22 OR.0050.22.2014 31.03.2014 W sprawie zmian budżetu na 2014 rok
23 OR.0050.23.2014 31.03.2014 W sprawie powołania zespołu wyborczego do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
24 OR.0050.24.2014 07.04.2014 W sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy wprowadzającej przepisy o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządzowych
25 OR.0050.25.2014 09.04.2014 W sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działek 251/74 i 1478 zajętych pod drogi
25 OR.0050.26.2014 09.04.2014 W spawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dom mieszkalny Wielbark Kolonia V 10
26 OR.0050.27.2014 09.04.2014 W sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia weksla własnego (In blanco) oraz deklaracji wekslowej
27 OR.0050.28.2014 09.04.2014 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „ Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2014 roku ”
29 OR.0050.29.2014 09.04.2014 W sprawie upoważnienia do prowadzenia niektórych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
30 OR.0050.30.2014 14.04.2014 W sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ogrodowej 2 w Wielbarku
31 OR.0050.31.2014 14.04.2014 W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
32 OR.0050.32.2014 18.04.2014 W sprawie nieodpłatnego przejęcia działki - drogi nr 11/10 obręb Zieleniec
33 OR.0050.33.2014 18.04.2014 W sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
34 OR.0050.34.2014 23.04.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki nr 104/1 obręb Wyżegi
35 OR.0050.35.2014 23.04.2014

W sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla Urzędu Gminy Wielbark

36 OR.0050.36.2014 23.04.2014 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 3 maja 2014 r.
37 OR.0050.37.2014 30.04.2014 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
38 OR.0050.38.2014 5.05.2014 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
39 OR.0050.39.2014 07.05.2014

W sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

40 OR.0050.40.2014 08.05.2014 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
41 OR.0050.41.2014 12.05.2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie długoterminowego kredytu
42 OR.0050.42.2014 14.05.2014 W sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki nr 109/2 obręb Lesiny Wielkie
43 OR.0050.43.2014 14.05.2014 W sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki nr 94/2 obręb Zabiele
44 OR.0050.44.2014 15.05.2014 W sprawie powoływania członków komisji przetargowej oraz ustalenia trybu jej pracy
45 OR.0050.45.2014 20.05.2014 W sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłku dla opiekunów
46 OR.0050.46.2014 20.05.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ogrodowej 2 wraz z udziałem w gruncie
47 OR.0050.47.2014 20.05.2014 W sprawie zmiany Zarządzenia nr. OR.0050.62.2013 z dnia 01 sierpnia 2013 roku Wójta Gminy Wielbark w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy
48 OR.0050.48.2014 21.05.2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Dowożenie uczniów do Szkół w roku szkolnym 2014/2015 r.
49 OR.0050.49.2014 22.05.2014 W sprawie zmian budżetu na 2014 rok
50 OR.0050.50.2014 27.05.2014 W sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu, wykaz osób fizycznych i prawnych , którym umorzono zaległy podatek, odroczono lub rozłożono spłatę na raty, kwoty dotacji udzielonych jednostkom organizacyjnych
51 OR.0050.51.2014 03.06.2014 W sprawie określenia opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielbark
52 OR.0050.52.2014 11.06.2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Łatanej Wielkiej
53 OR.0050.53.2014 16.06.2014 W sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika GOPS do przyznania Karty Dużej Rodziny, w tym decyzji
54 OR.0050.54.2014 16.06.2014 W sprawie udzielenia upoważnienia na wniosek kierownika GOPS dla p.Antosiak do przyznania Karty Dużej Rodziny
55 OR.0050.55.2014 23.06.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości na obręb Lesiny Wielkie
56 OR.0050.56.2014 23.06.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości nr 94/2 obręb Zabiele
57 OR.0050.57.2014 26.06.2014 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
58 OR.0050.58.2014 27.06.2014 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na drodze przetargu - działka 480/5 obręb Wielbark
59 OR.0050.59.2014 27.06.2014 W sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek 91/3 obręb Szymanki, 429/5 obręb Kipary, 603/5, 608/3 obręb Przeździęk Wielki, 156/3 obręb Wesołowo
60 OR.0050.60.2014 30.06.2014 W sprawie zmian budżetu na 2014 r
61 OR.0050.61.2014 15.07.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwnice Wielkie
62 OR.0050.62.2014 17.07.2014 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres 01.01.2014 do 30.06.2014 roku
63 OR.0050.63.2014 31.07.2014 W sprawie zmian budżetu na 2014 rok
64 OR.0050.64.2014 31.07.2014 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
65 OR.0050.65.2014 31.07.2014 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
66 OR.0050.66.2014 19.08.2014 W sprawie zmian budżetu na 2014 rok
67 OR.0050.67.2014 25.08.2014 W sprawie ustalenia wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark
68 OR.0050.68.2014 25.08.2014 W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wielbark w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont
69 OR.0050.69.2014 25.08.2014 W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wielbark
70 OR.0050.70.2014 29.08.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Kompleksowe odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielbark
71 OR.0050.71.2014 01.09.2014 W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
72 OR.0050.72.2014 01.09.2014 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielbark
73 OR.0050.73.2014 01.09.2014 W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
74 OR.0050.74.2014 30.09.2014 W sprawie zmian budżetu na 2014 rok
75 OR.0050.75.2014 02.10.2014 W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne
76 OR.0050.76.2014 07.10.2014 W sprawie nieodpłatnego przejęcia działki 1337/69 położonej w Stachach od ANR
77 OR.0050.77.2014 08.10.2014 W sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki 251/120 obręb Wielbark
78 OR.0050.78.2014 08.10.2014 W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
79 OR.0050.79.2014 10.10.2014 W sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielbark
80 OR.0050.80.2014 17.10.2014 W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki 236 i 237 obręb Kucbork
81 OR.0050.81.2014 30.10.2014 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu za III - ci kwartał 2014
82 OR.0050.82.2014 07.11.2014 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
83 OR.0050.83.2014 07.11.2014 W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
84 OR.0050.84.2014 07.11.2014 W sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark na lata 2015 - 2023
85 OR.0050.85.2014 07.11.2014 W sprawie projektu budżetu Gminy Wielbark na rok 2015
86 OR.0050.86.2014 12.11.2014 W sprawie wykazu nieruchomości NA. 6840.3.2014 przeznaczonej do sprzedaży działki nr. 174/2 obręb Wesołowo - budynek byłej szkoły
87 OR.0050.87.2014 12.11.2014 W sprawie wykazu nieruchomości NA.6840.4.2014 przeznaczonej do sprzedaży - działka zabudowana 174/1 obręb Wesołowo
88 OR.0050.88.2014 17.11.2014 W sprawie powołania komisji przetargowej - sprzedaż działki 251/120 obręb Wielbark
89 OR.0050.89.2014 17.11.2014 W sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Wielbark
90 OR.0050.90.2014 17.11.2014 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 listopada 2014 r.
91 OR.0050.91.2014 02.12.2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę  - działka 174/2 obręb Kucbork
92 OR.0050.92.2014 04.12.2014 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działki nr 48 obręb Wyżegi, nr 861 obręb Wielbark
93 OR.0050.93.2014 10.12.2014 W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wielbark dotyczących dziennego domu opieki w budynku po byłej szkole podstawowej w Wesołowie  
94 OR.0050.94.2014 10.12.2014 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Wielbark
95 OR.0050.95.2014 15.12.2014 W sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Wielbark w 2015 r.
96 OR.0050.96.2014 31.12.2014 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania dotyczącego systemu wydawania dowodów osobistych
97 OR.0050.97.2014 31.12.2014  
98 OR.0050.98.2014 31.12.2014 W sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Kierowników referentów i pracowników Urzędu Gminy Wielbark oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych  
99      

 

Wytworzył:
(2014-03-24)
Udostępnił:
Olber Anna
(2014-03-21 11:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Karcz Dawid
(2015-10-21 09:31:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki