Rejestr Zarządzeń

LP Numer zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1 OR.0050.1.2013 02.01.2013 W sprawie pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Wielbark w 2013 roku 
2 OR.0050.2.2013 02.01.2013 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości nr 821/2 o powierzchni 0,0686 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielbark
3 OR.0050.3.2013 02.01.2013 W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wielbark
4 OR.0050.4.2013 09.01.2013 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wielbarku nr 251/119 o powierzchni 1034 m2
5 OR.0050.5.2013    
6 OR.0050.6.2013 15.01.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Józefa Piłsudskiego w Wielbarku od km 0+000 do km 0+197,00
7 OR.0050.7.2013 18.01.2013 W sprawie fizycznego zniszczenia weksli własnych ( in blanco ) oraz deklaracji wekslowej 
8 OR.0050.8.2013 23.01.2013 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne położone w Wielbarku wraz ze sprzedażą udział w gruncie i częściach wspólnych budynku opisane w wykazie NA.7125.1.2013
9 OR.0050.9.2013 23.01.2013 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży działkę nr 237/19 o powierzchni 2,0010 ha położoną w obrębie Wielbark opisaną wykresie NA.6840.2.2013
10 OR.0050.10.2013 24.01.2013 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Lesiny Wielkie działki 187/1 i 171/8 o łącznej powierzchni 0,0501 ha i działki 171/11 o powierzchni 0,0795 ha 
11 OR.0050.11.2013 24.01.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielbark
12 OR.0050.12.2013 04.02.2013 W sprawie określenia opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu oraz udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielbark 
13 OR.0050.13.2013 06.02.2013 W sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości NA.6845.1.2013 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 
14 OR.0050.14.2013 11.02.2013 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 251/119 o powierzchni 1034 m2 położonej w Wielbarku 
15 OR.0050.15.2013 12.02.2013 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
16 OR.0050.16.2013 13.02.2013 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2013 roku 
17 OR.0050.17.2013 22.02.2013 W spawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
18 OR.0050.18.2013 28.02.2013 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
19 OR.0050.19.2013 01.03.2013 W sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
20 OR.0050.20.2013 01.03.2013 W sprawie zmiany zarządzenia powołującego zespół interdyscyplinarny na rzecz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wielbark
21 OR.0050.21.2013 06.03.2013 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.2.2013 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
22 OR.0050.22.2013 08.03.2013 W sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Wielbark
23 OR.0050.23.2013 18.03.2013 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
24 OR.0050.24.2013 29.03.2013 W sprawie zmian budżetu na 2013 rok
25 OR.0050.25.2013 29.03.2013 W sprawie zmiany Zarządzenia OR.0050.24.2013 Wójta Gminy Wielbark z dnia 29.03.2013 w sprawie zmian budżetu za rok 2013
26 OR.0050.26.2013 15.04.2013 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
27 OR.0050.27.2013 17.04.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów do budowy wodociągu na kolonie Głuch i Kucbork gm. Wielbark
28 OR.0050.28.2013 29.04.2013 W sprawie zmian budżetu na 2013 rok
29 OR.0050.29.2013 30.04.2013 W sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki publicznej w Wielbarku
30 OR.0050.30.2013 30.04.2013 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.4.2013 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
31 OR.0050.31.2013 06.05.2013 W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Wielbark na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
32 OR.0050.32.2013 08.05.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego 
33 OR.0050.33.2013 13.05.2013 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położony w Wielbarku przy ul. Michała Kopernika 9 wraz z udziałem w wysokości 15/100 w gruncie działki nr 644 o powierzchni 1045 m2 opisany w wykazie NA.7125.2.2013
34 OR.0050.34.2013 14.05.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowożenia uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2013/2014
35 OR.0050.35.2013 20.05.2013 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Wielbark za 2012 rok
36 OR.0050.36.2013 20.05.2013 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark i ustalenie terminu jego odpracowanie
37 OR.0050.37.2013 21.05.2013 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kołodziejowym Grądzie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku opisany na wykazie nr NA.7125.3.2013
38 OR.0050.38.2013 22.05.2013 W sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
39 OR.0050.39.2013 03.06.2013 W sprawie określenia opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielbark  
40 OR.0050.40.2013 06.06.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki: Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na realizacje zadania pn. Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków w wysokości 730000zł na okres spłaty od 30.06.2014 do 30.06.2023
41 OR.0050.41.2013 07.06.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2016
42 OR.0050.42.2013 21.06.2013 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wielbark nr 251/118 o powierzchni 1046 m2 NA.6840.2.2013
43 OR.0050.43.2013 21.06.2013 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wielbark nr 251/120 o powierzchni 1033 m2 NA.6840.3.2013
44 OR.0050.44.2013 21.06.2013 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wielbark nr 251/122 o powierzchni 1032 m2 NA.6840.4.2013
45 OR.0050.45.2013 26.06.2013 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości NA.6840.5.2013 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
46 OR.0050.46.2013 27.06.2013 W sprawie ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego  w Wielbarku przy ulicy Mikołaja Kopernika 9 wraz z udziałem w wysokości 15/100 w gruncie działki nr 644 o powierzchni 1045 m2
47 OR.0050.47.2013 28.06.2013 W sprawie zmian budżetu na rok 2013 rok
48 OR.0050.48.2013 28.06.2013 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości nr NA.6845.5.2013 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
49 OR.0050.49.2013 17.07.2013 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013
50 OR.0050.50.2013 17.07.2013 W sprawie zmian budżetu na 2013 rok
51 OR.0050.51.2013 16.07.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Szymanki
52 OR.0050.52.2013 22.07.2013

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Wielbarku:
nr 251/118 o powierzchni 1046 m2, nr 251/120 o powierzchni 1033 m2, nr 251/122 o powierzchni 1032 m2

53 OR.0050.53.2013 23.07.2013 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości nr NA.6840.6.2013 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
54 OR.0050.54.2013 23.07.2013 W sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2012 rok wg stanu na koniec roku obrotowego
55 OR.0050.55.2013 24.07.2013 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 5 położony w Wielbarku przy ulicy Władysława Jagiełły 16 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku opisanego w wykresie NA.7125.42013
56 OR.0050.56.2013 26.07.2013 W sprawie przejęcia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark działki nr1318/6 o powierzchni 7,1244 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielbark, księga wieczysta nr OL1S/00027320/0
57 OR.0050.57.2013 29.07.2013 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Wielbarku przy ul. Mikołaja Kopernika 9 wraz z udziałem w działce 644 o powierzchni 0,1045 ha i częściach wspólnych w wysokości 15/100
58 OR.0050.58.2013 29.07.2013 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
59 OR.0050.59.2013 29.07.2013 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
60 OR.0050.60.2013 31.07.2013 W sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt na terenie Gminy Wielbark
61 OR.0050.61.2013 01.08.2013 W sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.6.2013 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
62 OR.0050.62.2013 01.08.2013 W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy
63 OR.0050.63.2013 01.08.2013 W sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku, i zasad odpowiedzialności za powierzone mienia w Urzędzie Gminy  podległych jednostkach organizacyjnych
64 OR.0050.64.2013 07.08.2013 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowana złożonych ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2013 roku
65 OR.0050.65.2013 09.08.2013 W sprawie ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr: 593/6 o powierzchni 128 m2 położonej w obrębie Wielbark-NA.6840.5.2013 
66 OR.0050.66.2013 27.08.2013 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
67 OR.0050.67.2013 09.09.2013 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki niezabudowanej nr 593/6 o powierzchni 128 m2, obręb Wielbark
68 OR.0050.68.2013 09.09.2013 W sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Wielbark przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
69 OR.0050.69.2013 10.09.2013 W sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Wielnark służących do prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych
70 OR.0050.70.2013 17.09.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wesołowie i Lesinach Wielkich
71 OR.0050.71.2013 17.09.2013 W sprawie wprowadzenie zasad rachunkowości i planu kont
72 OR.0050.72.2013 24.09.2013 W sprawie przystąpienia do przetargu ogłoszonego przez Agencje Nieruchomości Rolnych na dzień 25.09.2013 na  sprzedaż działki nr 848/2 o powierzchni 1,0377 ha położonej w obrębie Wielbark,  KW OL1S/00047795/6 celem nabycie działki na własność
73 OR.0050.73.2013 25.09.2013 W sprawie podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości nr: NA.6840.7.2013 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
74 OR.0050.74.2013 25.09.2013 W sprawie nabycie od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska ul. Jagiełły 3 prawo użytkowania działki nr: 701/6 o powierzchni 0,0078 ha położonej w obrębie Wielbark, na której znajduje sie przystanek autobusowy 
75 OR.0050.75.2013 30.09.2013 W sprawie zmian budżetu na 2013 rok
76 OR.0050.76.2013 10.10.2013 W sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia weksla własnego oraz deklaracji wekslowej
77 OR.0050.77.2013 21.10.2013 W sprawie ponownego wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Lesiny Wielkie
78 OR.0050.78.2013 21.10.2013 W sprawie przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy udziału w wysokości 64/100 w gruncie działki o powierzchni 0,0600 ha obręb Kołodziejowy Grąd oraz budynku nr 11 opisany w wykazie nr NA.7125.5.2013
79 OR.0050.79.2013 28.10.2013 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
80 OR.0050.80.2013 29.10.2013 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4 położony w Wielbarku przy ul. Władysława Jagiełły 34 wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku opisany w wykazie NA.7125.6.2013
81 OR.0050.82.2013 06.11.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: Uzyskanie kredytu inwestytcyjnego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanki w wysokości 500000,00zł na okres spłaty od 01.12.2014 do 30.11.2021

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olber Anna
(2014-03-26 09:07:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2015-01-27 14:12:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki