Rejestr Zarządzeń

LP Numer zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1 OS.0050.1.2015 02.01.2015 W sprawie gotówki na niezbędne wydatki tzw. "pogotowia kasowego" na 2015 rok w wysokości 1000,00 zł.
2 OS.0050.2.2015 02.01.2015 W sprawie związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, tj. do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
3 OS.0050.3.2015 02.01.2015 W sprawie związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, tj. do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
4 OS.0050.4.2015 08.01.2015 W sprawie wypłat zaliczek stałych.
5 OS.0050.5.2015 22.01.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania  i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont byłego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wielbarku.
6 OS.0050.6.2015 26.01.2015 W sprawie nabycia od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska ul. Jagiełły 3, 12-160 Wielbark prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości nr 22 o powierzchni 0,0424 ha położonej w obrębie Nowojowiec.
7 OS.0050.7.2015 26.01.2015 W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wielbark w 2015 roku.
8 OS.0050.8.2015 27.01.2015 W sprawie obciążenia służebnością prze przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielbark
9 OS.0050.9.2015 28.01.2015 W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 174/1 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie Wesołowo - NA.6840.4.2014
10 OS.0050.10.2015 28.01.2015 W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr. 266, 252, 243 obręb Lesiny Wielkie, 169, 101/1, 48, obręb Łatana Wielka, 42 obręb Zieleniec, 140, 146, 70, 148 obręb Zabiele stanowiących własność Gminy Wielbark, na rzecz Polskie Sieci Energetyczne S.A.
 11 OS.0050.11.2015 02.02.2015 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.
12 OS.0050.12.2015 04.02.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.1.2015 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
13 OS.0050.13.2015 13.02.2015 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 480/5 o powierzchni 0,0570 ha położonej w obrębie Wielbark - NA.6840.2.2014
14 OS.0050.14.2015 13.02.2015 W sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
15 OS.0050.15.2015 23.02.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6840.1.2015 przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
16 OS.0050.16.2015 24.02.2015 W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnych na terenie Gminy Wielbark.
17 OS.0050.17.2015 02.03.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2015 roku."
18 OS.0050.18.2015 09.03.2015 W sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg gminnych Nr 1970045N (ul. Napoleońska), Nr 197040N (ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N 9 (ul. Krótka) w miejscowości Wielbark
19 OS.0050.19.2015 12.03.2015 W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
20 OS.0050.20.2015 12.03.2015

W sprawie przejęcia nieodpłatnie od:

 • Daniel Jeznach udział 2/14 - wartość 2665,00 zł
 • Wirgiliusz Lipko udział 2/14 - wartość 2665,00 zł
 • Jerzy Łachacz udział 2/14 - wartość 2665,00 zł
 • Tomasz Maciejewski udział 2/14 - wartość 2665,00 zł
 • Franciszek Suchecki udział 1/14 - wartość 1332,00 zł
 • Wiesław Szymaniak udział 2/14 - wartość 2665,00 zł
 • Karol Wasilewski udział 1/14 - wartość 1332,00 zł
 • Zenon Wysocki udział 1/14 - wartość 1332,00 zł
21 OS.0050.21.2015 17.03.2015 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 174/1 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wesołowo.
22 OS.0050.22.2015 23.03.2015 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 480/5 o powierzchni 0,0570 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wesołowo.
23 OS.0050.23.2015 23.03.2015

W sprawie przejęcia nieodpłatnie od:

Juliana Abramczyk (udział2/3)
Marzeny Kurpiowskiej (udział1/3) na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark udziały w działce nr 977/1 o powierzchni 0,0418 ha, obręb geodezyjny Wielbark, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1S/0001794/9. Działka użytkowana jest jako droga wewnętrzna.

24 OS.0050.24.2015 23.03.2015

W sprawie przejęcia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark udziały w działce nr 1337/67 o powierzchni 0,4977 ha położoną w obrębie geodezyjnym Wielbark, w miejscowości Stach dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1S/00027320/0.

25 OS.0050.25.2015 24.03.2015 W sprawie powołania komisji do odbiorów robót budowlanych, inwestycyjnych i usług.
26 OS.0050.26.2015 31.03.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
27 OS.0050.27.2015 09.04.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zapadki, gmina Wielbark.
28 OS.0050.28.2015 09.04.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.2.2015 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
29 OS.0050.29.2015 09.04.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2015 roku"
30 OS.0050.30.2015 09.04.2015 W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
31 OS.0050.31.2015 20.04.2015 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
32 OS.0050.32.2015 20.04.2015 W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
33 OS.0050.33.2015 23.04.2015 W sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
34 OS.0050.34.2015 23.04.2015 W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielbark w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
35 OS.0050.35.2015 28.04.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
36 OS.0050.36.2015 29.04.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.3.2015 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
37 OS.0050.37.2015 04.05.2015 W sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2014 rok wg stanu na koncie roku obrotowego.
38 OS.0050.38.2015 06.05.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
39 OS.0050.39.2015 13.05.2015 W sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zabielach.
40 OS.0050.40.2015 13.05.2015

W sprawie przejęcia nieodpłatnie od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark działki:

 • nr 841/4 o powierzchni 0,0802 ha,
 • nr 841/9 o powierzchni 0,0024 ha,
 • nr 841/9 o powierzchni 0,0252 ha,

obręb geodezyjny Wielbark, dla których Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1S/0017942/3. Działki użytkowane są jako droga wewnętrzna.

41 OS.0050.41.2015 13.05.2015 W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 480/5 o powierzchni 0,0570 ha położonej w obrębie Wielbark - NA.6840.2.2014
42 OS.0050.42.2015 13.05.2015 W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 174/1 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie Wielbark - NA.6840.4.2014
43 OS.0050.43.2015 13.05.2015 W sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zabielach.
44 OS.0050.44.2015 18.05.2015 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 181/3 o powierzchni 0,1509 ha położonej w obrębie Wielbark - NA.6840.2.2015
45 OS.0050.45.2015 18.05.2015 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokale mieszkalne opisane w wykazie NA.7125.1.2015, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
46 OS.0050.46.2015 18.05.2015 W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wielbark.
47 OS.0050.47.2015 18.05.2015 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
48 OS.0050.48.2015 18.05.2015 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.
49 OS.0050.49.2015 18.05.2015 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia akcji ratunkowej na terenie gminy Wielbark.
50 OS.0050.50.2015 18.05.2015 W sprawie praktycznego sprawdzenia ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy Wielbark przy ul. Grunwaldzkiej 2.
51 OS.0050.51.2015 22.05.2015 W sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielbark nr 2 o powierzchni 1,0000 ha położonej obręb Wielbark, zapisanej w KW OL1S/00045848/9 na Feliksa Nowowiejskiego 25, 12-160 Wielbark nr 63/1 o powierzchni 0,2800 ha położonej w obrębie Głuch, zapisanej w KW OL1S/00056813/5.
52 OS.0050.52.2015 22.05.2015 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
53 OS.0050.53.2015 26.05.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6840.3.2015 przeznaczonych do sprzedaży formie przetargu, opisanych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
54 OS.0050.54.2015 27.05.2015 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2015r.
55 OS.0050.55.2015 27.05.2015 W sprawie wykonania budżetu Gminy Wielbark za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
56 OS.0050.56.2015 29.05.2015 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej obronnej gry kierowniczej.
57 OS.0050.57.2015 08.06.2015 W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
58 OS.0050.58.2015 08.06.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.4.2015 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
59 OS.0050.59.2015 09.06.2015 W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenri Gminy Wielbark nt. Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wielbark z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019.
60 OS.0050.60.2015 09.06.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
61 OS.0050.61.2015 15.06.2015 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 480/5 o powierzchni 0,0570 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielbark.
62 OS.0050.62.2015 15.06.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowożenie uczniów do Szkól Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016.
63 OS.0050.63.2015 23.06.2015 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 174/1 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wesołowo.
64 OS.0050.64.2015 24.06.2015 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 181/3 o powierzchni 0,1509 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielbark.
65 OS.0050.65.2015 24.09.2015 W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
66 OS.0050.66.2015 30.09.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
67 OS.0050.67.2015 01.07.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.5.2015 przeznaczonych do wydzierżawienia przetargu.
68 OS.0050.68.2015 01.07.2015 W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
69 OS.0050.69.2015 20.07.2015

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej:

 • Nr 205/109 o powierzchni 250m2 obręb Wielbark - NA.6840.3.2.2015
 • Nr 205/101 o powierzchni 269m2 obręb Wielbark - NA.6840.3.1.2015
70      
71 OS.0050.71.2015 21.07.2015 W sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 174/1 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie Wesołowo - NA.6840.4.2014
72 OS.0050.72.2015 22.07.2015 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku.
73 OS.0050.73.2015 24.07.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
74 OS.0050.74.2015 31.07.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok
75 OS.0050.75.2015 07.08.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.6.2015 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
76 OS.0050.76.2015 07.08.2015 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2015r.
77 OS.0050.77.2015 07.08.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku.
78 OS.0050.78.2015 17.08.2015 W sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum.
79 OS.0050.79.2015 17.08.2015 W sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum.
80 OS.0050.80.2015 18.08.2015 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2015 roku."
81 OS.0050.81.2015 24.08.2015

W sprawie powołanai komisji do przeporwadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

 • nr 251/019 o powierzchni 0,0250 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielbark
 • nr 251/101 o powierzchni 0,0269 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wielbark
82 OS.0050.82.2015 25.08.2015 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 174/1 o powierzchni 0,1188 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wesołowo.
83 OS.0050.83.2015 31.08.2015 W sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/1 obręb Wesołowo, stanowiącej własność Gminy Wielbark, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 174/2 obręb Wesołowo.
84 OS.0050.84.2015 31.08.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
85 OS.0050.85.2015 31.08.2015 W sprawie zapewnienia miejsc bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
86 OS.0050.86.2015 02.09.2015 W sprawie wprowadzenia planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla gminy Wielbark.
87 OS.0050.87.2015 02.09.2015 W sprawie zmiany zarządzania w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielbark.
88 OS.0050.88.2015 03.09.2015 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 251/120 o powierzchni 1033 m2 obręb Wielbark - NA.6840.5.2015
89 OS.0050.89.2015 03.09.2015 W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 251/118 o powierzchni 1046 m2 obręb Wielbark - NA.6840.6.2015
90 OS.0050.90.2015 14.09.2015 W sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia weksli własnych (in blanco) oraz deklaracji wekslowej.
91      
92 OS.0050.92.2015 30.09.2015 W sprawie zmian budżetu na 2015 rok.
93 OS.0050.93.2015 01.10.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.7.2015 przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
94 OS.0050.94.2015 05.10.2015 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
95 OS.0050.95.2015 09.10.2015 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.8.2015 przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
96 OS.0050.96.2015 09.10.2015 W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielbark w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
97 OS.0050.97.2015 09.10.2015 W sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
98 OS.0050.98.2015 13.10.2015

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych

 • nr 251/118 o powierzchni 1046 m2  w obręb  Wielbark - NA.6840.6.2015
 • nr 251/120 o powierzchni 1033 m   w obręb Wielbark - NA.6840.5.2015
99 OS.0050.99.2015 15.10.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielbark w okresie 18.11.2015r. do 17.11.2018r.
100 OS.0050.100.2015 15.10.2015

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 454 i nr 1519 na rzecz Energa Operator.

101

OS.0050.101.2015 20.10.2015

W sprawie określenia zasad nabywania, i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

102 OS.0050.102.2015 22.10.2015

W sprawie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

103 OS.0050.103.2015 27.10.2015

W sprawie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

104

OS.0050.104.2015 05.11.2015

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.

105

OS.0050.105.2015

05.11.2015

W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzani danych osobowych.

106

OS.0050.106.2015 10.11.2015 W sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark na lata 2016-2023.
107 OS.0050.107.2015 10.11.2015

W sprawie budżetu Gminy Wielbark na rok 2016.

108 OS.0050.108.2015 13.11.2015

W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

109 OS.0050.109.2015 13.11.2015 W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
110 OS.0050.110.2015 27.11.2015

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

111      

112

OS.0050.112.2015 07.12.2015

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2015 r.

113 OS.0050.113.2015 10.12.2015

W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

114 OS.0050.114.2015 14.12.2015

W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

115 OS.0050.115.2015 14.12.2015

W sprawie udzielenia upoważnienia.

116 OS.0050.116.2015 14.12.2015

W sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark

117 OS.0050.117.2015 14.12.2015

W sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Wielbark.

118 OS.0050.118.2015 31.12.2015

W sprawie prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Wielbark.

119 OS.0050.119.2015 31.12.2015

W sprawie wypłat zaliczek stałych na 2016.

120 OS.0050.120.2015 31.12.2015

W sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Wielbark służących do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych.

121 OS.0050.121.2015 31.12.2015

W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy.

122 OS.0050.122.2015 31.12.2015

W sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Wielbark.

123      
124 OS.0050.124.2015 31.12.2015

W sprawie ustalenia Regulaminu zasad kwalifikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum Gminy Wielbark.

 

1046 m2
Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2015-01-27 14:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2017-02-22 13:52:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki