Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Podstawa prawna

Art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2015r. Dz.U. poz.1286 ze zm.), art.75 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2015r. Dz.U. poz.584 ze zm.), Uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy Wielbark z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wielbark

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, infrastruktury, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, do pobrania
 • oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (nie wypełniają tylko osoby po raz pierwszy ubiegające się o zezwolenie), do pobrania

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz.594)

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi cyt:

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.41 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust.1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 3. Opłata, o której mowa w ust.2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. 

 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 5. Opłatę, o której mowa w ust.1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust.2.

 7. Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

  Opłaty wnosi się na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark

nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 17zł.

 2. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej”   opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
  W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wielbark

 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2016-03-08 08:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2016-03-08 09:08:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki