☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Wielbarku

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez

1. Co powinienem wiedzieć?

O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez mogą starać się tylko przedsiębiorcy posiadający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lub w miejscu sprzedaży oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane na 2 dni.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci) zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielbark – do pobrania

 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  2. zgoda właściciela lub zarządcy terenu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu lub właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)

  3. zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

 2. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2 dni):
  43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
  175 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

  Wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywać na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark

nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

6. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 18 pkt 1, 2, 3, 3a i art. 181 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1256 z późn. zm.)

 2. Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)

 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 późn. zm.)

 5. Uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy Wielbark z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2016-03-08 08:45:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2016-03-08 08:56:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 460222