☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Wielbarku

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Krok po kroku:

1.Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.
2.Wydrukuj i wypełnij wniosek do pobrania
3.W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 
4.Udaj się do Urzędu Gminy Wielbark i złóż wniosek.
5.Uzgodnij w Urzędzie termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol  (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Urzędu po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres do dwóch lat.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Wielbark Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001 w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej”   opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach. 

Opłata skarbowa

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

Opłaty skarbowej można dokonać bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Wielbark Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Wielbark nr 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Wielbark ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, Referat inwestycji, Infrastruktury, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Wielbark.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Wielbark, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.
Na podstawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.                                

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ).
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy Wielbark z dnia 16 kwietnia 2003 r
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2016-03-08 09:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2016-03-08 09:06:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 460222