Rejestr Zarządzeń

LP Numer zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1 OS.0050.01.2016 31.12.2015 w sprawie "pogotowia kasowego" na 2016 rok o wysokości 1000,00 zł.
2 OS.0050.02.2016 08.01.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.1.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

3 OS.0050.03.2016 8.01.2016

 sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złoty równowartości kwoty 30 000 euro dla Urzędu Gminy Wielbark.

4 OS.0050.04.2016 8.01.2016

w sprawie ustalenia regulaminu tworzenia i zmiany haseł do komputerów oraz programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Wielbark.

5 OS.0050.05.2016 08.01.2016 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wielbark na lata 2016-2018.
6 OS.0050.06.2016 15.01.2016 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Wielbark w 2016 roku.
7 OS.0050.07.2016 25.01.2016

w sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w ob. Wielbark nr 881/6 - ogłoszenie nr NA.6840.1.2016

8 OS.0050.08.2016 27.01.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

9 OS.0050.09.2016 27.01.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

10 OS.0050.10.2016 27.01.2016

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wielbark 2016 roku.

11 OS.0050.11.2016 02.02.2016

 w sprawie przejęcia nieodpłatnie od: Polskie Koleje Państwowe SA na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark działkę zabudowaną nr 6/33 położoną w ob. geod. Wielbark, KW OL1S/00043696/4.

12 OS.0050.12.2016 02.02.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości nr NA.6845.2.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym..

13 OS.0050.13.2016 02.02.2016

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark i ustalenia terminu jego odpracowania.

14 OS.0050.14.2016 02.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: przebudowę drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. W.Kętrzyńskiego w miejscowości Wielbark

15 OS.0050.15.2016 22.02.2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

16 OS.0050.16.2016 22.02.2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne miejsce kierownicze  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku.

17 OS.0050.17.2016 25.02.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania założonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:"Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2016 roku".

18 OS.0050.18.2016 25.02.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: rozbudowę i remont istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowojowiec.

19 OS.0050.19.2016 26.02.2016

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej: nr 881/6 położonej w ob. geod. Wielbark

20 OS.0050.20.2016 03.03.2016

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nr NA.6840.2.2016 przeznaczonej do sprzedaży .

21 OS.0050.21.2016 03.03.2016

w sprawie nabycia od Pana Ryszarda Deptuła działki zabudowanej 141/3 położonej w miejscowości Lejkowo, ob. Borki Wielbarskie  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską , KW  OL1S/00017925/8

22 OS.0050.22.2016 03.03.2016

 w sprawie  przejęcia  nieodpłatnie w trybie art. 39 ust 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark  działek: Nr 9/2 ob. Wielbark KW OL1S/00051167/6, Nr 9/3 ob. Wielbark KW OL1S/00051167/6, Nr 10 ob. Wielbark KW OL1A/00051167/6, Nr 171 ob Piwnice Wielkie KW OL1S/00050937/8, Nr 151 ob. Przeździęk Wielki KW OL1S/00050732/1, Nr 95 ob. Przeździęk Mały KW OL1S/00050442/1.

23 OS.0050.23.2016 08.03.2016

w sprawie przejęcia nieodpłatnie  od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark działki nr 90/1 ob.geod. nr 0021 Zabiele KW OL1S/00001375/2.

24 OS.0050.24.2016 08.03.2016

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark.

25 OS.0050.24.2016 08.03.2016

w sprawie powołania Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Administratora systemu teleinformatycznego.

26 OS.0050.26.2016 14.03.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

27 OS.0050.27.2016 14.03.2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielbarku.

28 OS.0050.28.2016 21.03.2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wielbark

29 OS.0050.29.2016 29.03.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2016 roku".

30 OS.0050.30.2016 31.03.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

31

OS.0050.31.2016

01.04.2016

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewy Romanos.

32 OS.0050.32.2016 01.04.2016

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anny Biernackiej.

33 OS.0050.33.2016 01.04.2016

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdaleny Szymańskiej.

34 OS.0050.34.2016 04.04.2016

w sprawie przejęcia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark działek  położonych w ob. geod. nr 0020 Wielbark: Nr 222/33 KW OL1S/00021016/4, Nr 222/4 KW OL1S/00021016/4.

35 OS.0050.35.2016 04.04.2016

w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2015 rok wg stanu na koniec roku obrotowego.

36 OS.0050.36.2016 04.04.2016

w sprawie upoważnienia Anny Krupińskiej..

37 OS.0050.37.2016 05.04.2016

w sprawie powołania interdyscyplinarnego na rzecz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielbark.

38 OS.0050.38.2016 13.04.2016

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

39 OS.0050.39.2016 13.04.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wielbark, gmina Wielbark.

40 OS.0050.40.2016 13.04.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: budowa Zespołu Rekreacyjno - Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku - etap II.

41 OS.0050.41.2016 13.04.2016

w sprawie ponownego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wesołowo.

42 OS.0050.42.2016 18.04.2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku.

43 OS.0050.43.2016 21.04.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.7125.1.2016 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

44 OS.0050.44.2016 21.04.2016

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej w położonej w ob. Wielbark nr 732 ogł. nr NA.6840.2.2016.

45 OS.0050.45.2016 21.04.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6840.3.2016 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

46 OS.0050.46.2016 22.04.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: remont byłego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wielbarku.

47 OS.0050.47.2016 06.05.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  nr : NA.6845.3.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

48 OS.0050.48.2016 11.05.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6826.2.2016 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym  na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

49 OS.0050.49.2016 20.05.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

50 OS.0050.50.2016 25.05.2016

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wielbark za 2015 rok.

51 OS.0050.51.2016 31.05.2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej : nr 732 ob. geod. Wielbark.

52 OS.0050.52.2016 31.05.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: przebudowę drogi gminnej Wesołowo - Róklas ; Zad. nr 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 197034N Wesołowo - Róklas ; Zad. nr 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 197002N Róklas.

53 OS.0050.53.2016 08.06.2016

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w ob. Wielbark nr 251/107, ogł. nr NA.6840.2.2016.

54 OS.0050.54.2016 08.06.2016

w sprawie powołania Komisji  do przejęcia placu budowy dla zadania pn. : remont byłego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wielbarku.

55 OS.0050.55.2016 16.06.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.4.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu.

56 OS.0050.56.2016 16.06.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  budowa sieci wodociągowej - kolonie w Gminie Wielbark (Piwnice Wielkie, Wesołowo, Kucbork, Głuch).

57 OS.0050.57.2016 30.06.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

58 OS.0050.58.2016 01.07.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości nr: NA.6845.6.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

59 OS.0050.59.2016 04.07.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2016-2019.

60 OS.0050.60.2016 12.07.2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki niezabudowanej położonej w ob. Wielbark nr 820/4 oraz działki niezabudowanej położonej w ob. Wesołowo nr 14/1.
61 OS.0050.61.2016 14.07.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

62 OS.0050.62.2016 14.07.2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  nr 251/107 w ob. geod. Wielbark.

63 OS.0050.63.2016 18.07.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:"Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbarku w 2016 roku".

64 OS.0050.64.2016 21.07.2016

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku.

65 OS.0050.65.2016 21.07.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017.

66 OS.0050.66.2016 27.07.2016

w sprawie ustalenia regulaminu tworzenia i zmiany haseł do komputerów, służbowej poczty elektronicznej oraz programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Wielbark.

67 OS.0050.67.2016 27.07.2016

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielach.

68 OS.0050.68.2016 04.08.2016

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.7.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

69 OS.0050.69.2016 04.08.2016

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielach.

70 OS.0050.70.2016 08.08.2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

71 OS.0050.71.2016 08.08.2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

72 OS.0050.72.2016 18.08.2016

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabielach.

73 OS.0050.73.2016 24.08.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: części działki nr14/1 w ob. geod. Wesołowo oraz części działki nr 820/4 w ob. geod. Wielbark.
74 OS.0050.74.2016 29.08.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6840.4.2016 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

75 OS.0050.75.2016 30.08.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr: NA.6845.8.2016 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

76 OS.0050.76.2016 30.08.2016

 

77 OS.0050.77.2016 08.09.2016  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.0.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
78 OS.0050.78.2016 08.09.2016

w sprawie nabycia od Państwa Kazimierza i Romualdy Krajza działki nr 1337/76  położonej w miejscowości Stachy ob. Wielbark z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej KW Nr OL1/00055547/2.

79 OS.0050.79.2016 15.09.2016

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.490.000,00 zł.

80 OS.0050.80.2016 19.09.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6840.5.2016 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

81 OS.0050.81.2016 26.09.2016 w sprawie przeprowadzenia przedterminowych  wyborów do Rady Sołeckiej w Sołectwie Łatana Wielka.
82 OS.0050.82.2016 30.09.2016

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

83 OS.0050.83.2016 03.10.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.490.00,00zł.

84 OS.0050.84.2016 07.10.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.10.2016 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

85 OS.0050.85.2016 10.10.2016

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  88/1 i 88/2  działki są położone w ob. geod. nr 0019 Wesołowo.

86 OS.0050.86.2016 11.10.2016

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  820/4 działka jest położona w ob. geod. nr 0020 Wielbark

87 OS.0050.87.2016 12.10.2016

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w ob. Wielbark nr 251/99 ogł. nr NA.6840.4.2016.

88 OS.0050.88.2016 27.10.2016

w sprawie zmian budżetu w 2016 roku.

89 OS.0050.89.2016 27.10.2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.7125.2.2016 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

90 OS.0050.90.2016 27.10.2016

w sprawie obciążenia przesyłu nieruchomości stanowiący własność Gminy Wielbark.

91 OS.0050.91.2016 27.10.2016  
92 OS.0050.92.2016 09.11.2016 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości  oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 46 obręb 0018 Wyżegi na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
93 OS.0050.94.2016 10.11.2016

w sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark na lata 2017-2023

94 OS.0050.94.2016 10.11.2016

w sprawie projektu budżetu Gminy Wielbark na rok 2017.

95 OS.0050.95.2016 14.11.2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę: części działki nr 88/1 i nr 88/2 ob. geod. Wesołowo; części działki nr 820/4 ob. geod. Wielbark.

96 OS.0050.96.2016 16.11.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Wielbark.
97 OS.0050.97.2016 16.11.2016 w sprawie przejęcia nieodpłatnie od Anny Rudowskiej na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark dział3ek położonych w ob. geod. 0020 Wielbark : nr 385/24 i nr 385/25  oraz udział w działkach : nr 385/4 ( udział 15/20) i nr 385/17 (udział 15/20).
98 OS.0050.98.2016 16.11.2016 w sprawie określenia opłat z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielbark oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego.
99 OS.0050.99.2016 21.11.2016 w spawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 251/99 położnej w ob. geod. Wielbark.
100 OS.0050.100.2016 30.11.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nr NA.6845.11.2016 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
101 OS.0050.101.2016 01.12.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.
102 OS.0050.102.2016 13.12.2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.
103 OS.0050.103.2016 13.12.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: przebudowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Wielbark.
104 OS.0050.104.2016 14.12.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
105 OS.0050.105.2016 22.12.2016 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej  w Gminie Wielbark w 2017 roku.
106 OS.0050.106.2016 30.12.2016 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w ramach  scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Wielbark.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łysiak Dawid
(2016-11-15 09:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2018-02-16 11:06:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki