Rejestr Zarządzeń

Lp. Nr zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1. OS.0050.1.2017 02.01.2017 w sprawie pogotowia kasowego.
2. OS.0050.2.2017 05.01.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek na rzecz mienia komunalnego Gminy Wielbark.
3. OS.0050.3.2017 05.01.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 197019N do drogi powiatowej Nr 1663N   do miejscowości Nowojowiec.
4. OS.0050.4.2017 05.01.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 197027N do drogi powiatowej Nr 1671N.
5. OS.0050.5.2017 05.01.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 197030N do miejscowości Ostrowy.
6. OS.0050.6.2017 05.01.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 197024N do drogi powiatowej nr 1663N do miejscowości  Ciemna Dąbrowa.
7. OS.0050.7.2017 09.01.2017 w sprawie zaliczek stałych.
8. OS.0050.8.2017 13.01.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -działki 251/102 Wielbark.
9. OS.0050.9.2017 13.01.2017 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark.
10. OS.0050.10.2017 24.01.2017 Ogłoszenie przetargu ma sprzedaż działki 251/120 Wielbark.
11. OS.0050.11.2017 26.01.2017 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotować obronnych w gminie Wielbark w 2017 roku.
12. OS.0050.12.2017 31.01.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.
13. OS.0050.13.2017 06.02.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
14. OS.0050.14.2017 08.02.2017 w sprawie : sprawozdanie z działalności za 2016 r.
15. OS.0050.15.2017 09.02.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
16. OS.0050.16.2017 27.02.2017 w sprawie powołania  Komisji  - przetarg na działkę 251/120 Wielbark.
17. OS.0050.17.2017 08.03.2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia NA.6845.2.2017.
18. OS.0050.18.2017 08.03.2017 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki 251/102 obręb Wielbark.
19. OS.0050.19.2017 08.03.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego nad rzeką Sawica w Wielbarku-etap II.
20. OS.0050.20.2017 15.03.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
21. OS.0050.21.2017 17.03.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek439/5, 439/6, 440/10, 442/10 , Wielbark .
22. OS.0050.22.2017 17.03.2017 Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NA.6840.3.2017,  NA.6840.4.2017.
23. OS.0050.23.2017 22.03.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.
24. OS.0050.24.2017 31.02.2017 w sprawie powołania  Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
25. OS.0050.25.2017 31.03.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok .
26. OS.0050.26.2017 31.03.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska  dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.
27. OS.0050.27.2017 31.03.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska  dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej.
28 OS.0050.28.2017 03.04.2017 w sprawie powołania komisji do dokonania  przeglądu  dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy Wielbark.
29. OS.0050.29.2017 07.04.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania  Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
30. OS.0050.30.2017 11.04.2017 Wykaz nieruchomości NA.6845.4.2017 przeznaczonych do wydzierżawienia.
31. OS.0050.31.2017 11.04.2017 Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży działki 251.97 Wielbark.
32. OS.0050.32.2017 12.04.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
33. OS.0050.33.2017 13.04.2017 w sprawie powołania  Komisji na przetarg- działka 251/102 Wielbark.
34 OS.0050.34.2017 13.04.2017

w sprawie kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I  publicznych szkół podstawowych.

35. OS.0050.35.2017 19.04.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
36. OS.0050.36.2017 25.04.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: " Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2017 roku" .
37. OS.0050.37.2017 25.04.2017 w sprawie powołania  Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: " Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2017 roku ".
38. OS.0050.38.2017 25.04.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
39. OS.0050.39.2017 27.04.2017 Ogłoszenie przetargu działki 257/3 Wielbark.
40. OS.0050.40.2017 28.04.2017 w sprawie bilansu skonsolidowanego za 2016 rok.
41. OS.0050.41.2017 10.05.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 251/118 Wielbark.
42. OS.0050.42.2017 10.05.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 79A/13 Wielbark.
43. OS.0050.43.2017 10.05.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lejkowo.
44. OS.0050.44.2017 10.05.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyżegi.
45. OS.0050.45.2017 12.05.2017 Wykaz nieruchomości NA.7125.1.2017 przeznaczonych do sprzedaży bez przetargowo - lokal mieszkalny ul. Studzienna, ul. Miskiewicza.
46 OS.0050.46.2017 12.05.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Olędry.
47. OS.0050.47.2017 12.05.2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyły DZ.56 i 66 obręb Zieleniec.
48. OS.0050.48.2017 22.05.2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
49. OS.0050.49.2017 22.05.3017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
50. OS.0050.50.2017 22.05.2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Szkole Podstawowej w Zabielach.
51. OS.0050.51.2017 22.05.2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont w Szkole Podstawowej  w Zabielach.
52. OS.0050.52.2017 22.05.2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Szkole Podstawowej w  Łatanej Wielkiej.
53. OS.0050.53.2017 22.05.2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont w Szkole Podstawowej w  Łatanej Wielkiej.
54. OS.0050.54.2017 22.05.2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Zespole Szkół w Wielbarku.
55. OS.0050.55.2017 22.05.2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont w Zespole Szkół w Wielbarku.
56. OS.0050.56.2017 29.05.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2016 rok.
57. OS.0050.57.2017 29.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej- działka 257/3 obręb Wielbark.
58. OS.0050.58.2017 31.05.2017 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki 251/97 obręb Wielbark.
59. OS.0050.59.2017 02.06.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
60. OS.0050.60.2017 05.06.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 22 Listopada 2017 r.
61. OS.0050.61.2017 05.06.2017 w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporów z zakresu prawa łowieckiego.
62. OS.0050.62.2017 05.06.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Wielbarku.
63. OS.0050.63.2017 12.06.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu- działka 251/118, 79A/13 Wielbark.
64. OS.0050.64.2017 12.06.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Samorządowego w Wielbarku oraz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2017/2018.
65. OS.0050.65.2017 23.06.2017 Ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż działki 257/3 Wielbark.
66. OS.0050.66.2017 26.06.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia NA.6845.7.2017.
67. OS.0050.67.2017 28.06.2017 Wykaz nieruchomości NA.6840.6.2017, NA.7125.3.2017  przeznaczonych do sprzedaży.
68. OS.0050.68.2017 28.06.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
69. OS.0050.69.2017 30.06.2017 Ogłoszenie przetargu na dzierżawę działki 222/1 Obręb Wielbark.
70. OS.0050.70.2017 30.06.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
71. OS.0050.71.2017 30.06.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu działka 251/97 obręb Wielbark.
72. OS.0050.72.2017 17.07.2017 Wykaz nieruchomości NA.6870.7.2017 przeznaczonej do sprzedaży-  działka 251/84 obręb Wielbark.
73. OS.0050.73.2017 17.07.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w miejscowości Wielbark.
74. OS.0050.74.2017 17.07.2017 w sprawie ustanowienia służebności  przesyłu- działka 155 Lesiny Wielkie.
75. OS.0050.75.2017 19.07.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania za wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017.
76. OS.0050.76.2017 26.07.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu- działka 257/3 Wielbark.
77. OS.0050.77.2017 1.08.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej- dzierżawa części działki 222/1 Wielbark.
78. OS.0050.78.2017 07.08.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  NA.7125.4.2017.
79. OS.0050.79.2017 10.08.2017 w sprawie powołania komisji do odbiorców robót budowlanych, inwestycyjnych i usług.
80. OS.0050.80.2017 18.08.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
81. OS.0050.81.2017 23.08.2017 Zaciągnięcie kredytu.
82. OS.0050.82.2017 24.08.2017 wykaz nieruchomości NA.7125.5.2017 przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne.
83. OS.0050.83.2017 24.08.2017 Zaciągniecie kredytu zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej.
84. OS.0050.84.2017 28.08.2017 Służebność przesyłu działki 23/1 Olędry.
85. OS.0050.85.2017 30.08.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
86. OS.0050.86.2017 30.08.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.499.995,00 zł.
87. OS.0050.87.2017 12.09.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy Wielbark w zakresie wniosku o nadanie miejscowości Wielbark statusu miasta.
88. OS.0050.88.2017 15.09.2017 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki 251/84 obręb Wielbark.
89. OS.0050.89.2017 19.09.2017 Zmieniające zarządzenie w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych w mieszkańcami Gminy Wielbark w zakresie wniosku o nadanie miejscowości  Wielbark statusu miasta.
90. OS.0050.90.2017 22.09.2017 Przetarg ustny nieograniczony działka 251/84 Wielbark.
91. OS.0050.91.2017 22.09.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie  Gminy Wielbark.
92. OS.0050.92.2017 22.09.2017 Zamiana nieruchomości  Wielbark oraz Jesionowiec .
93. OS.0050.93.2017 29.09.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
94. OS.0050.94.2017 09.10.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokal mieszkalny Wesołowo 9/3.
95. OS.0050.95.2017 11.10.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 251/122 obręb Wielbark .
96. OS.0050.96.2017 16.10.2017 Komisja do przeprowadzenia przetargu - działka 251/84 obręb Wielbark .
97. OS.0050.97.2017 16.10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa Zespołu Rekreacyjno- Sportowego nad rzeką Sawica  w Wielbarku- etap III.
98. OS.0050.98.2017 26.10.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  na sprzedaż działki 1098 obręb Wielbark.
99. OS.0050.99.2017 27.10.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
100. OS.0050.100.2017 27.10.2017 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska- Jesionowiec, Ciemna Dąbrowa .
101. OS.0050.101.2017 27.10.2017 w sprawie ustalenia odpłatności na wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Wielbark.
102. OS.0050.102.2017 10.11.2017 w sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielbark na lata 2018-2027.
103. OS.0050.103.2017 10.11.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Wielbark na rok 2018.
104. OS.0050.104.2017 20.11.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych .
105. OS.0050.105.2017 21.11.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa Zespołu Rekreacyjno- Sportowego nad rzeką Sawica  w Wielbarku- etap III.
106. OS.0050.106.2017 29.11.2017 Ogłoszenie przetargu na działkę 251/122 obręb Wielbark.
107. OS.0050.107.2017 30.11.2017 Zmiany w budżecie na 2017 rok.
108. OS.0050.108.2017 01.12.2017 w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2017 r.
109. OS.0050.109.2017 28.12.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej .

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2018-02-05 10:23:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2018-02-16 11:06:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki