Rejestr Zarządzeń

 

Lp. Nr zarządzenia Data podjęcia Tytuł zarządzenia
1. OS.0050.01.2018 02.01.2018
"pogotowia kasowego" na 2018 rok
2. OS.0050.02.2018 02.01.2018 wypłata zaliczek składek
3. OS.0050.03.2018 02.01.2018 komisja do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki 251/122 obręb Wielbark
4. OS.0050.04.2018 10.01.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na 6845 1. 2018
5. OS.0050.05.2018 10.01.2018 W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowan obronnych
6. OS.0050.06.2018 19.01.2018 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Wielbark w 2018 roku
7. OS.0050.07.2018 24.01.2018 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
8. OS.0050.08.2018 24.01.2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark
 9. OS.0050.09.2018 24.01.2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Wielbark
10 OS.0050.10.2018 26.01.2018 w sprawie zmiany zarządzania w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku
11 OS.0050.11.2018 31.01.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
12 OS.0050.12.2018 05.02.2018 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wielbark
13 OS.0050.13.2018 07.02.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
14 OS.0050.14.2018 07.02.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
15 OS.0050.15.2018 08.02.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
16 OS.0050.16.2018 23.02.2018 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
 17 OS.0050.17.2018 01.03.2018 w sprawie zasad i trybu informowania Wójta Gminy Wielbark o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Wielbark
18 OS.0050.18.2018 01.03.2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego
19 OS.0050.19.2018 08.03.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
20 OS.0050.20.2018 12.03.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
21 OS.0050.21.2018 19.03.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: "Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Wielbark w 2018 roku"
22 OS.0050.22.2018 07.05.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym
 23 OS.0050.23.2018 19.03.2018 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników, którzy obsługują monitory ekranowe
24 OS.0050.24.2018 26.03.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
25 OS.0050.25.2018 26.03.2018 w sprawie ustanowienia przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 227 obręb 0008 Kucbork na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
26 OS.0050.26.2018 26.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
27 OS.0050.27.2018 09.04.2018 powołać komisje do przeprowadzenia pierwszego przetargu  ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki 78/1 oraz działki nr 79 położonych w obrębie geodezyjnym Łatana Wielka
28 OS.0050.28.2018 09.04.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
29 OS.0050.29.2018 09.04.2018 ustanowienie służebności przesyłu na działkach oznaczonych geodezyjnie jako działka nr144/3 obreb 0012 Olędry. nr 279 obręb 0009 Lesiny Wielkie na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
30 OS.0050.30.2018 20.04.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
31 OS.0050.31.2018 20.04.2018 Sporządzenie bilansu skonsolidowanego za 2017 rok wg stanu na koniec roku obrotowego
32 OS.0050.32.2018 02.05.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
33 OS.0050.33.2018 04.05.2018 wykonanie budżetu Gminy Wielbark na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr1
34 OS.0050.34.2018 07.05.2018 w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w urzędzie Gminy Wielbark służących do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zasad archiwizacji danych na komputerowych nośnikach
35 OS.0050.35.2018 07.05.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majtkiem trwałym
36 OS.0050.36.2018 07.05.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont
37 OS.0050.37.2018 07.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
38 OS.0050.38.2018 09.05.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
39 OS.0050.39.2018 09.05.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
40 OS.0050.40.2018 09.05.2018 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją  zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach
41 OS.0050.41.2018 14.05.2018 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
42 OS.0050.42.2018 14.05.2018 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
43 OS.0050.43.2018 14.05.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielbark w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6.01.2018 r.
44 OS.0050.44.2018 14.05.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielbark
45 OS.0050.45.2018 14.05.2018 w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Wielbarku
46 OS.0050.46.2018 06.06.2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
47 OS.0050.47.2018 06.06.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
48 OS.0050.48.2018 06.06.2018 powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
49 OS.0050.49.2018 13.06.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
50 OS.0050.50.2018 13.06.2018 wprowadzenie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Przedszkolu Samorządowym im. J. Brzechwy w Wielbarku
51 OS.0050.51.2018 13.06.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont
52 OS.0050.52.2018 13.06.2018 w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz instrukcji dla Przedszkola Samorządowego im.Jana Brzechwy w Wielbarku
53 OS.0050.53.2018 13.06.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym
54 OS.0050.54.2018 13.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian i planu kont
55 OS.0050.55.2018 13.06.2018 w sprawie instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Szkoły Podstawowej w Zabielach
56 OS.0050.56.2018 13.06.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym
57 OS.0050.57.2018 13.06.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont
58 OS.0050.58.2018 13.06.2018 w sprawie instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Szkoły Podstawowej Wielkiej
59 OS.0050.59.2018 13.06.2018 W sprawie wprowadzania instrukcji gospodarki majątkiem trwałym
60 OS.0050.60.2018 13.06.2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont
61 OS.0050.61.2018 13.06.2018 w sprawie instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
62 OS.0050.62.2018 15.06.2018 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
63 OS.0050.63.2018 15.06.2018 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w urzędzie Gminy Wielbark
64 OS.0050.64.2018  15.06.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
65 OS.0050.65.2018 21.06.2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
66 OS.0050.66.2018 26.06.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
67 OS.0050.67.2018 26.06.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
68 OS.0050.68.2018 26.06.2018 w sprawie ponownego wyboru sołtysa i  Rady Soleckiej w Solectwie Przeździęk Mały
69 OS.0050.69.2018 27.06.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry Start""
70 OS.0050.70.2018 27.06.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "dobry start"
71 OS.0050.71.2018 27.06.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start"
72 OS.0050.72.2018 27.06.2018 w sprawie zmian budżetu na rok 2018
73 OS.0050.73.2018 06.07.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
74 OS.0050.74.2018 10.07.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
75 OS.0050.75.2018  10.07.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
76 OS.0050.76.2018 10.07.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
77 OS.0050.77.2018 11.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
78 OS.0050.78.2018 12.07.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
79 OS.0050.79.2018 12.07.2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 386 obręb 0020 Wielbark na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
 80 OS.0050.80.2018 12.07.2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr225/5 obręb 0022 Zieleniec na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
81 OS.0050.81.2018 23.07.2018 w sprawie budżetu na 2018 rok.
82 OS.0050.82.2018 23.07.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
83 OS.0050.83.2018 23.07.2018 sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
84 OS.0050.84.2018 23.07.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku
85 OS.0050.85.2018 10.08.2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 353/22 obręb 0020 Wielbark na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
86 OS.0050.86.2018 10.08.2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 343/4 obręb 0020 Wielbark na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
87 OS.0050.87.2018 10.08.2018 sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
88 OS.0050.88.2018 20.08.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
89 OS.0050.89.2018 20.08.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
90 OS.0050.90.2018 20.08.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
91 OS.0050.90a.2018 20.08.2018 w sprawie wprowadzenia Księgi polityk ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wielbark
  OS.0050.91.2018 22.08.2018 w prawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania rzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  OS.0050.92.2018 22.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielbark
  OS.0050.93.2018 22.08.2018 Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
  OS.0050.94.2018 23.08.2018 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego nieograniczonego
  OS.0050.95.2018 24.08.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
  OS.0050.96.2018 27.08.2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 109 obręb 0017 Szymanki na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
  OS.0050.97.2018 27.08.2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 20 obręb 0020 Zabiele na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna
  OS.0050.98.2018 31.08.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
  OS.0050.99.2018 06.09.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  OS.0050.100.2018 06.09.2018 w sprawie powołania Komisji  Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
  OS.0050.101.2018 13.09.2018 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Volkswagen Transporter T4
  OS.0050.102.2018 17.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielbark
  OS.0050.103.2018 24.09.2018 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  OS.0050.104.2018 28.09.2018 w sprawie zmian budżetu na rok 2018
  OS.0050.105.2018 02.10.2018 ustalenie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata nieruchomości stanowiących własność gminy Wielbark
  OS.0050.106.2018 02.10.2018 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielbark w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
  OS.0050.107.2018 02.10.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wielbark
  OS.0050.108.2018 02.10.2018 w sprawie organizacji głównego Stanowiska Kierowania Wójta w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
  OS.0050.109.2018 11.10.2018 ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki 1477,251/85 
  OS.0050.110.2018 12.10.2018 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  OS.0050.111.2018 23.10.2018 zaciągnięcie kredytu
  OS.0050.112.2018 23.10.2018 s spr. ustanowienia służebności przesyłu- dzałka 831/3
  OS.0050.113.2018 23.10.2018 w spr. powołania komisji przetargowej dzialka 251/125
  OS.0050.114.2018 24.10.2018 zmiany w budżecie
  OS.0050.115.2018 30.10.2018 zmiany zarządzania
  OS.0050.116.2018 08.11.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
  OS.0050.117.2018 08.11.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
  OS.0050.118.2018 13.11.2018 powołanie komisji przetargowej
  OS.0050.119.2018 14.11.2018 projekt wpf Gminy Wielbark na lata 2018-2019
  OS.0050.120.2018 14.11.2018 w spr. projektu Gminy Wielbark na rok 2019
  OS.0050.121.2018 14.11.2018 wykaz nieruchomości na 6845. 15. 2018
  OS.0050.122.2018 16.11.2018 zmiany budżetu 2018
  OS.0050.123.2018 16.11.2018 zarządz. w spr. inwt. Wielbark
  OS.0050.124.2018 20.11.2018 zarządz. w spr. inwt. Wielbark
  OS.0050.125.2018 20.11.2018 pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły 
  OS.0050.126.2018 22.11.2018 inwentaryzacji zapasów i materiałów Obrony Cywilnej
  OS.0050.127.2018 22.11.2018 nabycie działek 1199/25, 1199/26
  OS.0050.128.2018 03.12.2018 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  OS.0050.129.2018 03.12.2018 w sprawie po ogłoszeniu przetargu drugiego na sprzedaż działki 251/125 Wielbark
  OS.0050.130.2018 03.12.2018

w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych

  OS.0050.131.2018 05.12.2018 przeprowadzenie konsultacji społecznej z mieszkańcami Sołectwa w zakresie zniesienia sołectwa Wielbark
  OS.0050.132.2018 21.12.2018 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  OS.0050.133.2018 21.12.2018 ustanowienie służebności przesyłu dzialka 10/55 Baranowo
  OS.0050.134.2018 21.12.2018 nieodpłatne nabycie działek904/25 904/26 904/10
  OS.0050.135.2018 31.12.2018 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2019-2021
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2019-09-05 09:38:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Drężek Maksymilian
(2019-09-17 09:55:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki