Rok 2024

L.p. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Uchwały Termin wykonania Ogłoszenie w Dz. Urz.
327 XLII/327/24 25.01.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 z dniem podjęcia  
328 XLII/328/24 25.01.2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok z dniem podjęcia Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 868 z dnia 30.01.2024
329 XLII/329/24 25.01.2024 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych z dniem podjęcia Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1258 z dnia 23.02.2024
330 XLII/330/24 25.01.2024 w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie gminy Wielbark z dniem podjęcia  
331 XLII/331/24 25.01.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1117 z dnia 14.02.2024
332 XLIII/332/24 27.03.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 z dniem podjęcia  
333 XLIII/333/24 27.03.2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok z dniem podjęcia Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1830 z dnia 02.04.2024
334 XLIII/334/24 27.03.2024 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wielbark do 2034 roku" z dniem podjęcia  
335 XLIII/335/24 27.03.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Szczycieńskiego na realizację  zadania pn. "Remont drogi powiatowej  nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo  w km od 9+450 do 11+950" z dniem podjęcia  
336 XLIII/336/24 27.03.2024 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielbark w 2024 roku” 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2371 z dnia 24.04.2024
337 XLIII/337/24 27.03.2024 w sprawie funduszu sołeckiego z dniem podjęcia  
338 XLIII/338/24 27.03.2024 w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego i treningowego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2284 z dnia 18.04.2024
339 XLIII/339/24 27.03.2024 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wielbark dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego od 01.07.2024 roku Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1879 z dnia 03.04.2024
340 XLIII/340/24 27.03.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielbark 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1934 z dnia 04.04.2024
341 XLIII/341/24 27.03.2024 w sprawie  przejęcia prowadzenia zadań  z zakresu administracji rządowej  dotyczącej obowiązku utrzymania grobów  i cmentarzy wojennych  

 

 

L.p. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Uchwały Termin wykonania Ogłoszenie w Dz. Urz.
1 I/1/24 07.05.2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielbarku z dniem podjęcia  
2 I/2/24 07.05.2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wielbarku z dniem podjęcia  
3 I/3/24 07.05.2024 w sprawie  powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Wielbarku z dniem podjęcia  
4 I/4/24 07.05.2024 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wielbarka z dniem podjęcia  
5 II/5/24 28.05.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 z dniem podjęcia  
6 II/6/24 28.05.2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Wielbark na 2024 rok z dniem podjęcia Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.  z dnia
7 II/7/24 28.05.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Wielbark z dniem podjęcia  
8 II/8/24 28.05.2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek 3, 1/4, 1/2, 1/1, 16 i 23/10 obręb Przeździęk Wielki, gm. Wielbark 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.  z dnia
9 II/9/24 28.05.2024 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.  z dnia
10 II/10/24 28.05.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883" z dniem podjęcia  
11 II/11/24 28.05.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździęk Wielki-Baranowo" z dniem podjęcia  
12          
13          
14          
15          

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2024-02-02 10:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2024-05-29 07:32:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki