Uchwała Nr XXVI/161/05 Rady Gminy Wielbark z dnia 20.09.2005

Uchwała Nr XXVI/161/05
Rady Gminy Wielbark
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku “Prawo Ochrony Środowiska” /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn.zm./ w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach /Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm./ - Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wielbark na lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008 – 2015 zawarty w planie Gospodarki Odpadami Południowo – Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wielbarku.Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2006-07-14 09:09:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2006-07-14 09:14:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki