Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Wielbark z 10.04.2006

 

ZARZĄDZENIE Nr 15

Wójta Gminy Wielbark

z dnia 10 kwietnia 2006r.


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielbark


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Nr XXX/176/06 Rady Gminy Wielbark z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielbark,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, w wersji papierowej i elektronicznej, danych wymaganych zgodnie z art. 9 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest spełnić wymagania, o których mowa w ust. 1 przedstawiając w tym zakresie odpowiednie dokumenty.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 w szczególności są:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.


§ 3

Wskazuje się Składowisko Odpadów Komunalnych w Linowie jako miejsce unieszkodliwiania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielbark.


§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania :

1) posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci bazy transportowej wraz z miejscem postojowym,

2) posiadać sprzęt samochodowy spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617).


§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielbark oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielbark.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2006-08-22 11:55:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2006-08-22 11:56:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki