Przebudowa stacji paliw płynnych PKN Orlen SA w Wielbarku

Wielbark, 2008.04.02
 
Znak sprawy IP.7624-2/2007/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie  art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA w miejscowości Wielbark ul. Kopernika działka nr 256, obręb Wielbark gmina Wielbark
 
1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożony przez  Pana Jarosława Szaciło zam.
ul. Upalna 88 lok. 15; 15-668 Białystok działając w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ul. Chemików 7; 09-411 Płock Regionu Inwestycji i Remontów WSCHÓD z siedzibą przy ul. Zemborzyckiej 116B; 20-445 Lublin
 
2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
3. Informacje o:
- wniosku
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Wójta Gminy Wielbark w Urzędzie Gminy w Wielbarku, przy ul. Grunwaldzkiej 2,  12-160 Wielbark, pok nr 3 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark    http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
 
4. Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
 Uwagi i wnioski można składać w terminie do 25 kwietnia 2008r. w Urzędzie Gminy w Wielbarku przy ul. Grunwaldzkiej 2, 12-160 Wielbark pok. nr 3 (sprawę prowadzi Barbara Pac).
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Rejon Inwestycji i Remontów WSCHÓD
ul. Zemborzycka 1116B, 20-445 Lublin [inwestor – właściciel działki Nr 256]
2.        Jarosław Szaciło
ul. Upalna 88 lok. 15, 15-668 Białystok [wnioskodawca]
3.        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
        Oddział W Olsztynie
        Al. Warszawska 89,   10-083 Olsztyn
4.        Strony postępowania wg. rozdzielnika
5.        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielbarku
6.        A/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-04-10 10:30:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-04-10 10:32:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki