Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Informację na podatek leśny o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu
Druk do pobrania: pdf     word

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 10 w godzinach przcy Urzędu.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Wielbarku w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG w Wielbarku - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami )

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48, art. 67a §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG
B. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a  §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Wielbarku ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001 - BS Szczytno Oddział Wielbark.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-07 12:01:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2007-07-03 11:45:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki