Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - granica województwa (Mącice) km 0+000 do km 4+912,47

 Wielbark, 2008.10.03
Gmina Wielbark
woj. warmińsko – mazurskie                                                                     
 
Znak sprawy OŚ.7624-4/2008
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Wójt Gminy Wielbark, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) zawiadamia, że:
 
- w dniu 03 października 2008 roku Wójt Gminy Wielbark wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark – granica województwa (Mącice) km 0+000 do km 4+912,47.
 
Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Wielbarku.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Wielbark w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Wielbark
(-) Grzegorz Zapadka
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-11-12 14:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-11-12 14:09:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki