Wójt - kompetencje

Tryb  pracy  Wójta
 
§ 98. 1.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
      2.Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
   3.Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady  ślubowania.
   4.Wójt w drodze zarządzenia powołuje swojego Zastępcę i określa zakres jego zadań.
 
§ 99. 1.Do zadań Wójta w szczególności należy :
      1) kierowanie bieżącymi sprawami  Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
      2) przygotowywanie projektów  uchwał Rady i określanie sposobu ich wykonania; 
      3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
      4) wykonywanie budżetu;
      5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
      6) realizowanie wszelkich innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-07 13:45:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Rumiński Janusz
(2003-07-07 13:45:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki