Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Wielbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://wielbark-ug.bip-wm.pl

Data publikacji: 2020-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Dziczek, email: sekretariat@wielbark.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 6218312. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  2. Budynek Urzędu Miejskiego w Wielbarku przy ulicy Grunwaldzkiej 2, 12-160 Wielbark posiada 1 wejście. Do budynku prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się wzdłuż frontowej ściany budynku.
  3. Wejście główne jest przystosowane do wjazdu osoby na wózku inwalidzkim, posiada niskie progi.
  4. Budynek nie posiada windy
  5. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.00 – 15.00.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gryzwald Kamil
(2021-02-02 12:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2021-02-02 12:50:10)