Rozbudowa zintegrowanego zakładu przeróbki drewna w Wielbark

Wielbark, 2008.04.09
 
Znak sprawy OŚ.7624-2/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zintegrowanego zakładu przeróbki drewna zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 326/1, 327/1, 327/2 obręb Wielbark, położonych przy ul. Czarnieckiego i Kopernika w Wielbarku
 
1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożony przez Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku ul. Kopernika 27, 12-160 Wielbark
 
2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
3. Informacje o:
- wniosku
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Wójta Gminy Wielbark w Urzędzie Gminy w Wielbarku, przy ul. Grunwaldzkiej 2, 12-160 Wielbark, pok nr 3 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/.
 
4. Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
 Uwagi i wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2008r. w Urzędzie Gminy w Wielbarku przy ul. Grunwaldzkiej 2, 12-160 Wielbark pok. nr 3 (sprawę prowadzi Barbara Pac).
 
 
 
 
 
                  Wójt Gminy Wielbark
/-/ Grzegorz Zapadka
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Dziczek
(2008-04-10 10:47:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2008-04-10 10:49:29)