Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Informacji na podatek od nieruchomości. 
Druk do pobrania :  pdf     word        
                                             

Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Wielbarku w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1 Uchwały Nr XVIII/124/04 Rady Gminy Wielbark z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG w Wielbarku - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 121 z 2006 roku, poz. 844 z późn. zmianami )
Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 06.11.2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48, art. 67a §1i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67a §1i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Wielbarku ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001 - BS Szczytno Oddział Wielbark.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-03 14:31:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2013-02-27 13:44:51)