Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości wg druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości.
Druk do pobrania: pdf    word

Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 10 w godzinach przcy urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz  lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Wielbarku w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1 Uchwały Nr XVIII/124/04 Rady Gminy Wielbark z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG w Wielbarku - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )
-
Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Wielbark z dnia 06.11.2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48, 67a §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy w sekretariacie UG w Wielbarku
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a  §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Wielbarku
Nr Konta - 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001- BS w Szczyytnie Oddział Wielbark.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-07 11:15:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2013-02-27 13:45:29)