Podatek od środków transportowych

 

 

 

 

 

 

 

Podatek od środków transportu


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami ).

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku deklaracja DT1 i DT1/A oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Wielbarku w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG w Wielbarku - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku  Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )
2. Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Wielbark z dnia 27-10-2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.
3. Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Wielbark z dnia 30-12-2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/50/11 z dnia 27-10-2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień


Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48, art. 67a §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy w sekretariacie UG
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a  §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami ).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Wielbarku
Nr Konta - 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001- BS Szczytno Oddział Wielbark.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-07 13:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2013-02-27 14:12:42)