Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu
Druk do pobrania: pdf     word

Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Termin Załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - patrz punkt IX wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Wielbarku w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG w Wielbarku - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami )

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48, art.67a §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG
C. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Wielbarku
Nr Konta - 19 8838 1057 2008 0500 0202 0001 - BS Szczytno Oddział Wielbark
Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-07-07 12:25:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Dziczek
(2007-07-03 11:46:07)