Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty

1. dowód osobisty lub paszport matki do wglądu
2. dowód osobisty lub paszport ojca do wglądu 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku pokój nr 14/piętro/

Opłaty

wolne opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz.U. z 2019. poz.2086 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020, poz.463 ze zm.)

Inne informacje

Uznanie ojcostwa może nastąpić w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
- jeśli pochodzenie dziecka nie zostało wcześniej ustalone, czy to poprzez uznanie ojcostwa, czy też w postępowaniu przed sądem opiekuńczym
- jeśli nie toczy się przed sądem opiekuńczym żadne postępowanie mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka
- jeśli w żadnym urzędzie stanu cywilnego nie odmówiono przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Inne informacje:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w każdym USC na terenie RP albo przed sądem opiekuńczym.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również przed konsulem.
Jeżeli w chwili uznania, dziecko ukończyło lat 13, potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

Uznać ojcostwo może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
W wyniku uznania ojcostwa dziecko może nosić nazwisko ojca, matki lub z połączenia nazwiska ojca i matki.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rumiński Janusz
(2003-06-30 10:42:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Gryzwald Kamil
(2020-06-05 11:12:15)